Algemene voorwaarden Laura Schoonheidssalon

E-mail: info@lauraschoonheidssalon.nl
Website: https://lauraschoonheidssalon.nl/

Artikel 1 – Definities

 1. Laura Schoonheidssalon: Laura Schoonheidssalon, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 66236495.
 2. Klant: degene met wie Laura Schoonheidssalon een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Laura Schoonheidssalon en Klant samen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Laura Schoonheidssalon.
 2. Laura Schoonheidssalon en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Laura Schoonheidssalon en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Laura Schoonheidssalon hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Laura Schoonheidssalon mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Laura Schoonheidssalon en de Klant spreken voor een dienstverlening door Laura Schoonheidssalon een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. Laura Schoonheidssalon zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 5. Een consument mag de overeenkomst met Laura Schoonheidssalon ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Laura Schoonheidssalon mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag eisen.
 2. De Klant moet een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan Laura Schoonheidssalon betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Laura Schoonheidssalon de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Laura Schoonheidssalon de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Laura Schoonheidssalon.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Laura Schoonheidssalon zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Laura Schoonheidssalon op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Laura Schoonheidssalon, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Laura Schoonheidssalon het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Laura Schoonheidssalon maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Laura Schoonheidssalon, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 – Retentierecht 

 1. Laura Schoonheidssalon kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Laura Schoonheidssalon heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Laura Schoonheidssalon.
 3. Laura Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Laura Schoonheidssalon blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Laura Schoonheidssalon met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Laura Schoonheidssalon gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Laura Schoonheidssalon gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Laura Schoonheidssalon van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 9 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 10 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Laura Schoonheidssalon een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Laura Schoonheidssalon enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Laura Schoonheidssalon levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 11 – Ruilen

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien.
 2. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Laura Schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Laura Schoonheidssalon mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de behandeling tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Laura Schoonheidssalon.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Laura Schoonheidssalon de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Laura Schoonheidssalon redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Laura Schoonheidssalon tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Laura Schoonheidssalon geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 – Klachten

 1. De Klant moet een door Laura Schoonheidssalon geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Laura Schoonheidssalon uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Laura Schoonheidssalon hierop gepast kan reageren.
 4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Laura Schoonheidssalon.
 5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Laura Schoonheidssalon andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
 6. Wanneer de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Laura Schoonheidssalon, dan geeft de Klant dit zo snel mogelijk aan bij Laura Schoonheidssalon. Laura Schoonheidssalon gaat dan proberen om tot een informele oplossing te komen.
 7. Wanneer voornoemde klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, kan de Klant een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).
 8. Leiden voorgenoemde stappen niet tot een oplossing, dan kan de Klant de klacht voorleggen aan de Commissie Uiterlijke Verzorging van De Geschillencommissie.

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Laura Schoonheidssalon.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Laura Schoonheidssalon ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Laura Schoonheidssalon

 1. Laura Schoonheidssalon is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Laura Schoonheidssalon aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Laura Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Laura Schoonheidssalon aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.
 6. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 18 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Laura Schoonheidssalon vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Laura Schoonheidssalon door de Klant niet aan Laura Schoonheidssalon kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Laura Schoonheidssalon 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Laura Schoonheidssalon kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Laura Schoonheidssalon de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Laura Schoonheidssalon hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Laura Schoonheidssalon hiervan voordeel heeft.

Artikel 20 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Laura Schoonheidssalon de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de Klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Laura Schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 3. De Klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Laura Schoonheidssalon melden. Indien de Klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Laura Schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de Klant berekenen.
 4. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Klant melden.
 5. Laura Schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Klant inlichten over financiële consequenties van het wijzigen of aanvullen van de behandeling.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Laura Schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Laura Schoonheidssalon mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Laura Schoonheidssalon altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Laura Schoonheidssalon zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. De Klant mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 23 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Laura Schoonheidssalon bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Laura Schoonheidssalon is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Laura Schoonheidssalon is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Laura Schoonheidssalon, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 januari 2024.

Download de Algemene Voorwaarden hier.