algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, behandelingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met LAURA Schoonheidssalon zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
LAURA Schoonheidssalon
St. Annastraat 403, 6525 ZG Nijmegen, Nederland
Telefoonnummer: 06 3056 0884
E-mailadres: info@lauraschoonheidssalon.nl
Kvk-nummer: 66236495
BTW-nr: 1508.36.594B01


Artikel 3. Allergie
3.1 Hoewel LAURA Schoonheidssalon de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het kiezen van haar producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden.

 

3.2 Omdat LAURA Schoonheidssalon helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact opnemen met de huisarts.

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten
Alle aanbiedingen en prijsopgaven van LAURA Schoonheidssalon zijn vrijblijvend en LAURA Schoonheidssalon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.


Artikel 5. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW. Er wordt betaald via een betaalverzoek of contant direct na behandeling en/of aanschaf product.

Artikel 6. Reclames en retourzendingen
6.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aankoop van het product aan LAURA Schoonheidssalon te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.


6.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
(b) het product is gebruikt;
(c) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(d) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

 

6.3 LAURA Schoonheidssalon zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten of contant.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

Artikel 8. Toestemmingsformulier
Bij de meeste behandelingen is er een toestemmingsformulier getekend, deze is bindend.

 

Artikel 9. Diversen
LAURA Schoonheidssalon geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt medische huidproblemen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 

10.3 U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende emailadres opgeven waarop wij bereikbaar zijn: info@lauraschoonheidssalon.nl. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.


10.4 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.